Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo là biểu mẫu được cá nhân giáo viên lập ra và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình diễn những thông tin quan trọng của người làm đơn như: họ tên, số CMND, tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu, thời gian hưởng chính sách hưu trí. tiếp về sau là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải mẫu tờ khai tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2020/NĐ-CP

(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): ………….

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): …….

………………………………………………………………………..

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Hưởng chính sách hưu trí từ ngày … tháng …. năm ……

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): …………

………………………………………………………………………

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại những cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác Thời gian đề nghị tính trợ cấp Chức vụ, Đơn vị công tác Ghi chú
Từ tháng/năm Đến tháng/năm Năm Tháng
Cộng:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu vẫn chưa được hưởng chính sách phụ cấp thâm niên trong lương hưu, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

…., ngày thng năm
Người khai
(K, ghi rõ họ tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *