Mẫu 6A-HHĐ: Tờ khai đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng là biểu mẫu được lập ra dùng để khai báo thông tin của người đề nghị  truy tặng Huy hiệu Đảng.

Nội dung trong mẫu tờ khai cần trình diễn những thông tin cơ bản như: Chi bộ, họ tên đảng viên, ngày vào đảng, quê quán. Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW. Mời những bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

TỜ KHAI
đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ, ……………………………….

Tôi là:……………………………………………, sinh ngày ……………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………

Là thân nhân của đảng viên …………….từ trần ngày …… tháng …… năm..………

Thông tin về đảng viên: ………………………….………………………………………

Ngày vào Đảng……………………………………, công nhận chính thức ngày……

Ngày ghi trong quyết định kết nạp ……………………………………………………

Quê quán ………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại ……………………………………………………………………

Trong quy trình phấn đấu rèn luyện ………………. năm trong tổ chức Đảng tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng theo nội dung tại điểm 27.3 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành Điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và những cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu . năm tuổi Đảng cho đảng viên …………

Ghi chú:

(Trong quy trình hoạt động ở trong Đảng, nếu được kết nạp lại, hoặc có thời gian gián đoạn không tham gia sinh hoạt đảng thì đảng viên kê khai cụ thể ở mục ghi chú này).

………………, ngày………tháng …. năm …….

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

……….., ngày …… tháng …… năm…………..
T/M …………………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi: ………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu …… năm tuổi Đảng cho đảng viên ……………………………….


……….., ngày …… tháng …… năm…………..
T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *